عوامل م thatثر بر لمس کردن روسپی سینه چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت تشخیص بیمار در این مورد م influenceثر است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از جراحی به هیچ وجه پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز به قسمت هایی از بدن خود را در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید