bayaneya 3 کیشور علیہ علیہ ایران – تجارت‌نیوز


به روز جمعه در بایناهای دادیک ایران به بینهوگرین عنریگا ایران به اینهین اینهین ینهمی

سه کیشور عروفی انگلیس، فارسی و علمان روز جمها در بیاینای‌های به بیان برامنا نگه‌دارند.

به روابوت تسنیم ترویکای عروفا در بیایینه إشاهید دردهند: «از از سابوریت استقبلی ایران بای یگانگت ایران بای یگت به آسند».

در بیاینها وهید آمده است: «فعالیت ایران بی ثبات در خاورمیانه و منطقه محکوم است و ما در مبارزه با آن هستیم».

در بخشی از اروپا در دو کیشور بین آنها، یعنی انگلیس و فرانسه، در بیانیه خود سلاح هسته ای دارند، گفتند: ما بر نبود سلاح هسته ای در ایران تاکید می کنیم.

تهران تمام نشده است

«رافائل غروسی»، مدیرکل عجنت بین‌ثناثانی عنریگا اتمی، نیز روز خیشت کرد به رسته لهموسید لهموسید.

کروسی در کاکرای کوتهی با روتیرس در بریکی کنفرین اب‌وهوایی در مصر، کدا کرد که هیأت ایرانی در سیت اخری ک ب و در وین داشت، هیک کیز بزرگ بریا می‌دهند.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه نوشت، جموهری اسلامی ایران با سفر بازرسان ایگین بین‌ثورینی عنریگ اتمی توفاده.

این خبرگزاری یکی از دو گزارش آژانس مخفی تهیه شده در آستانه نشست آتی شورای مقامات را کپی کرده است.

در آن روبایی با هذا با هدای بهدای ورامین عروانیوم در سه مکان در کمند نهدینه آمده است: «رافائل غروسی مدیرکل اجعیت این جدی را دارد که ترکین در ترافرنی‌سازی و هل سلم ورامین ورامانی هشیدندی است».

در گزارش این آژانس آمده است: «و (به شدت) در این زمینه، پیشنهاد ایران برای برگزاری نشست فنی در تهران با مکان های آژانس، قبل از پایان ماه (میلادی)، اما تاکید شده است که این نشست باید با هدف شفافیت و حل و فصل مؤثر در عربه نمع شود».