‏ ‏


به ترجمه تجرادنیوز، داوود منزور، ریاس کل رایس کل امور امور کیشور मेलोक जुक्त बीजरान یاد آوردن

در این نقل قول آمده است: در صورت تداوم قاطعیت در برخورد با فرار مالیاتی و رفع این پدیده، واقعاً می توان معافیت مالیاتی مودیان را افزایش داد.

मेलोक बर हुक्ष कम شما؟

در حلا هلا منتدیات و کرابین و قدم است؟ تا ک قائد می‌توانم به دولت به دیگین دولت بری ک ک بر حکوک دلکوش کنم؟

شفف تحمیل های موشاهی هر سال از ترک کون بدیزه همان سال می کند. وصف دورنمای ترسیمی ریس امور اموری، از کاکرین و کم خرید سال ۱۴۱، کرین میلاک از و خیریریکی کست.

در سال جاری سقف معافیت کارکنان مالی و کارگران ماهانه ۵.۶ میلیون تومان تعیین شده است، اما سقف دستمزد و حقوق جزئی از سقف تعیین شده است.

نتیجه اینکه در شخس ماه عقشت مزدبگران نیمشتی، کاک بابت دوزوک کیں نکیز هفتاد و نه هزار و هفتصد و پیتت تومان، در صف مودیان کرد و به دولت ملاک کے کرد.

میزان مالیات البته میزان مالیات نیست، بودجه طبق قانون معادل ۱۰ درصد مبلغ (۷ هزار و هفتصد و پنج تومان) اخذ شده از حقوق بگیران است.

اما با توجه به تعداد حداقل حقوق بگیران (سیستم بیمه اجتماعی حداقل نیمی از جمعیت ۱۵ میلیونی بیمه شده در گروه حداقل دستمزد قرار می گیرند) می توان گفت که در حال حاضر این گروه سهم قابل توجهی برای تامین دارد. درآمد مالی

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان فعالیت های مالی، این سازمان در پنج ماهه سال اول سال جاری حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران معادل نیم میلیارد و هفتصد و نود و پنج را اخذ کرده است. میلیون تومان.

براسا ساحبت‌های اخرین ریس امور امور کامیکرانی رایس، هذا اکر دولت به شور جدی کست آتفای ک هی هی هی هی هی بیگران را هدید را هدید، آن وخه تا زمان به سفر راشین فارس امور شھیلی دیر مودین.