‏‏‏‏‏‏‏‏
با این حال، به ترتیب به عبارت دیگر، به عنوان بدنی برای محیط و شرایطی که میلیون ها سال پیش توسعه یافته است، تکامل یافته است.