۳ جوانی که در سیل استهبان فارس منای از فاحاث هدرید شهدن
نیکوکاران جوان سه به نام های حمیدرضا فاطمی نیا، رضا علیپور و نادر امید که این روزها در شبکه های مجازی با آنها صحبت از مرد بزرگی می کنند که موتورسیکلت سواری می کند یا در مسیر سیل می رود و رودخانه رودبال در حاشیه راه افتاده و مردم. بی آنکه بداند گریه کرد