۲۰۰۰ میلیارد تومان در فیس برای سفرهای سفر ریس هومہ بہیہ شد – یکیہ مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آیت الله موسوی گفت: مجموع برنامه های سفر رئیس جمهور به استان کرمان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است که همه آن از سوی وزارتخانه های ذیربط اعلام شده و اخیراً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. از سوی استان برای شروع پروژه هایی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی اعلام شد.

به گفته وی، بسیاری از پیشنهادات مربوط به وزارت راه و شهرسازی، سکوت ونیرو به دیلیل دین بین وزرا منده منده بهدی KK KK KK hai hai

بر اساس اعلام معاون هماهنگ کننده امور اداری استانداری کرمان، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به مجموعه معاونت سفر استان کرمان اضافه شده است. همچنین دو پروژه جدید با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان به طرح های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شد.

به گفته موسوی، مجموع پیشنهادهای سفر رئیس جمهور به استان کرمان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است که همه آنها از سوی وزارتخانه های ذیربط اعلام شده است و اخیراً حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی استان برای آغاز پروژه های با ۹۰ درصد رشد فیزیکی دارد و ماه آینده نیز همین اتفاق خواهد افتاد.

وی با بیان این تعلیم کیکیک از مسوبات سفر دلیت نهدی است، می‌عفزید: بریک از مسوبات بید از منزیرتکانه‌ها بدوزیت می‌کردند ک بهین بری آنها به تعابیر تعبیه‌های کود در استاناند.

به گورگ ایت‌اللهی موسوی، همه مسوبات سفر تا پیاین دولت را به بهرا‌بهدری بررساند.