۲۰۰


جلیل تراهی مدیرکل کمیتی یمداد امام خمینی حرمزغان سبح آمروز در گفوغو با فرس در بندرابه کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد در کونته شمائی از استان برای کمیدیهای کیمیت یمد احد شد.

وی افزود: نام این طرح را «بیرکت آفتاب زرین هرمزگان» گذاشتیم و بر اساس آن این نیروگاه های ۵ کیلوواتی به شبکه توزیع برق متصل شده و درآمد حاصل از آن برای همان خانواده مسئول نیروگاه و نگهداری آن است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان اجرای این طرح را ۴۰ میلیارد تومان و در قالب تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان برای ۴۰۰ واحد در ۶ ماهه عنوان کرد که نیروی تنفس در خانواده است و سپس بصورت وام در اقساط ۷ ساله منزل از فروشنده برق وارد شبکه می شود.

۳۷۲۸
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید