۱۹۸ فرازه الربعین تسوره هما/ غیر از الربعین دیر فرازه عرق را کارتر می کانیم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری اقتصادی فارس، شمس الدین فرزادی پور در تشریح فعالیت های شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پروازهای اربعین گفت: ۱۹۸ پرواز برای اربعین پیش بینی شده است که ۸۴ پرواز انجام شده و ۱۱۴ پرواز انجام می شود. در روزهای آینده ساخته شود

وی ادامه داد: ۴۳ هزار و ۵۷۰ صندلی آماده شده که ۱۸ هزار و ۲۱۰ صندلی فروخته شده و ۲۵ هزار و ۳۶۰ صندلی باقی مانده است.

مدیر شرکت هواپیمایی جموهری عسلمی ایران افزود: ۲۶۱۹۴ صندلی فروخته شد و ۸۰۰ صندلی رزرو شد.

Farzadi pour تصریح کرد: ۲۱ هزار بلیت به شور دستر کرد ایم که در ۲ دفتر هما نمس شد در کار برای ما شریم ما شریم.

وی افزود: ما سعی کردیم بلیتی را با قیمتی که برای شما قابل قبول نیست بخریم، اما اقدام به فروش اینترنتی آن کردیم و سعی کردیم آن را به گروهی بفروشیم.

این مدیر ادامه داد: ۲۱ هزار صندلی به صورت گروهی و انفرادی به صورت مستقیم و ۴ هزار صندلی هم در برگشت و هم در برگشت از طریق سایت فروخته شد.

ادامه دارد…
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید