۱۴۳ شهر در ستوستو کرمز و نارگی/ تفریحی استبدی ابی رانگ – انگو مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نقشه طبقه بندی رنگی کشور، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی دوباره افزایش یافته است.

بر این اساس ۵۷ شهر در وضعیت قرمز و ۸۶ شهر نیز در شرایط نارنجی قرار گرفتند.

تعداد شهرهای زرد از ۲۰۸ شهر به ۱۹۹ شهر و تعداد شهرهای آبی از ۱۹۰ شهر به ۱۰۶ شهر کاهش یافته است.