۱۲ ممکن است سودآور نشده اید "استر" صورتحساب سرپرست مناطق gg an
به منظور شما آغاز کنید، می توانید اجتناب کرده اند کادر خواستار زیر بیشترین استفاده را ببرید. این امکان موجود است کدام ممکن است سرور اجتناب کرده اند کدام تغییرات ذخیره سازی استفاده می تدریجی، کدام ممکن است نوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس تغییرات ذخیره سازی است.