۱.۹ میلیون مامان درباره
هنوز ۱.۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت شماره شبا ندارند، بنابراین سودهای عملکرد سال ۹۸ و ۹۹ سهام که به ترتیب در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به سایر سهامداران عدالت پرداخت شده است، هنوز برای آنها واریز نشده است و این سودها را در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به حساب می آورند. .