துர்க்குக்கு ஬ை முக்குக்குக்கு காக்குக்குக்குகாா


به روابوت تجرادنیوز، روزینه امور کیشور کیشور رائن را کرد کرد کرد کرد را کرد.

افشین خدامرادی، اشیاد تکلیک های عمور کیشور کیشر کیشر داشد: سامانه میکانی بر خانه هی لوکس و کریمت، بر اساس نامه بند (خ) تنزنه (۶) قانون بدوجه ۱۴۰۰ و بر بساینی مده (۶۴) کانون مالیات های مستقیم و همچنین نظام مالیاتی خانه های خالی نیز با هدف ارزش گذاری و محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده (۵۴) که در این قانون تکرار شده است، طراحی و تدوین و از پنجره خدمات الکترونیکی یک سازمان در دسترس مشتریان است.

خدامرادی افزود: این سامانه ها قابلیت نمایش املاک مشمول تفکیک املاک و مالیات های مربوط، امکان چاپ قبض و پرداخت آنلاین از درب بانک و پرداخت مستقیم شماره حساب سازمان امور مالیاتی و همچنین امکان ثبت نام را دارند. اعتراض آنلاین برای मुद्विक ودرد درد.