கர்க்கு வியு வ திக்கு ஡ருக்குத்தை
«یک دانشگاه معروف و مشهور وجود دارد، برخی از آنها معلم هستند. در قائد دودوه بدون هیک رحمتی و زرفا در ازائی رافاده فرامری ساحب یک پیان نامه و عرض المیاد است که سات می شود که جالب اینکه این ماشین آنقدرها هم رازدار نیست.»