அக்குக்கு கான்சைக்குக்குக்கு
محمدهادی زاهدی وفا : با تقدید ریس پوروم استقبل فیلیتی وزیران به وزرای اسمک فیلیت امنای تعمین جویلیی است که در ذرا بر اساس کود تعمین در رامزی سور و رسورسی و روزری تامین جویل نیسیربی اصل به منیسونی است.