۵۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۱ دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت قبلی تزریق شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، به همان اندازه کنون ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۸ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۹ نفر دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۸ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع واکسن‌های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۵ دوز رسید.

در در یک روز واحد روز قبل از امروز ۵۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۱ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شده است.