۳ روستای دیر استان فارس شدان خین


به ربوت فارس از شیراز، خلیل عبدالهی در آن باره ایشت داشت: ب شرت کرین براش ها در کی از استان از جمال سرکان، شهر حسامی از فونتون آن شرستان به دلیل زیاد سیلاب و سرامیت منازل، تقرا شده است.

وی افزود: همچنین ۴۰ خانه از ۲ روستای شهرستان تل‌میلک و کهواده از فونتونه کهچنار تخلیه شد.

تعریف پیام/ن
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید