گزارش آژانس بین المللی انرژی درباره وضعیت سرمایه گذاری جهانی انرژی در سال ۲۰۳۰


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سرمایه گذاری در انرژی های پاک و تجدیدپذیر یکی از راه حل های بحران انرژی و همچنین بحران آب و هوا در آینده است.

جنگ اخیر روسیه و اوکراین منجر به بحران انرژی در کشورهای منطقه اروپا شده است که منجر به تسریع سرمایه گذاری در انرژی های پاک شده است. آمریکا، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی نیز از این روند پیروی کردند.

گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که سرمایه گذاری در تولید سوخت فسیلی از سال ۲۰۱۵ در روند پایینی قرار دارد و پیش بینی می شود در سال ۲۰۳۰ نیز به حداقل برسد. پیش بینی می شود که در سال ۲۰۳۰، سرمایه گذاری جهانی در انرژی های پاک به حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار در سال برسد.

آژانس بین المللی انرژی نموداری را منتشر کرده است که وضعیت بهتری را نسبت به هزینه های سرمایه ای برای سوخت های فسیلی و بخش انرژی پاک در سال ۲۰۳۰ پیش بینی می کند.

همانطور که در نمودار نشان داده شده است، سرمایه گذاری در انرژی های فسیلی به همان نسبت کاهش یافته و سرمایه گذاری در انرژی های پاک اضافه شده است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۳۰ این میزان به اوج خود یعنی نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید