گردوغبار در غرب کرمانشاه / تعطیلی مدارس
دید افقی ناشی از غبار در قصرشیرین پنج هزار متر است.