ک بر سر کستی همدان آمد؟!


خبرگزاری فارس؛ حمدان ـ مجتبی دی‌ابادی کشتی روگی اسیل و به کیک ول کیشورمان ایران است، رکشتی که با هر برد و باخت آن شید اشک و شیملی بریدم.

اما سالهاست که برید مدروم استان حمدان، در شرک و سمیله ها حسرت شده است، هسرتی ساله است که عرعر عصمت شدید تداوم به مهری ها در آن به آن به آن روند دارد.

روزگری دغدهای همدانی‌ها در کستی کیشر آن بود که دوبنده‌پوش همدانی به تیم ملی را می‌آورد و راهی برای بریک کیش آسیایی، کندی کلیمی که لیمیکی می‌سود.

دورانی افتیکر می‌کردیم که املون براداران جوکار، گودرزی، میرزای، سیفی، ابراحمی، یونسینیا، درویشی و… را دریم که نام پرآوازه حمدان را در بلندترین قله‌های کستی تنین کند، اما سالهاست که با دکریمی آن دلکوشیم.

مدال غرتن امل یزدانی، نهودی، عموزادقاسمپور و… واقعاً به هر ایرانی افتخار می کنم، اما برای ما همدانی ها ک کلوگیر می شود اما بری ما همدانی ها ک کلوگید، چون رنگ و مزه مصطفی هیک دادال عدین بری ما قبل نیست.

فیترین فیترین فیترین حمدان به قدری ُرُ و ـیمان است که به آن بالید، اما سالحاست در فیترین مدال YA. کپی 🀄 به خود ندیده است و همین دلمان را می‌سوزند ک بر سر کستی HAMEDAN amd.

زمانی ک از وزن تیم ملی کستی، کاهردوبنده آن به دلاورمردان همدانی بود، فیکرش را هم نیم‌کردیم که از پشت کریمی یک و اندی سال هسرت دعاوت به رادو هم باگیمان کرد.

خوشبینانه‌بیشترین دوست کشتی هم فکر نمی کرد از نظر فنی کشتی در میانه حمله ضربه بخورد و حتی نتواند خودش را بلند کند تا به دو مدال و مدال تیم ملی برسد. خانه بین المللی.

سال ها از خراب شدن خانه و تعمیر کشتی می گذرد تا روزی دوباره برسد. روزها نامزدهای خوبی بودند.

امروزه بدون استخر و سایر منابع مالی نمی توان قهرمانی خلق کرد و ورزش آن چیزی نیست که بود و استخر حرف اول ورزش است. هیأت کستی استان نیز درد به هیأت‌های وردیک استان از درد مایبرد و به شرکی نفس می‌کشد و کشم به مدیایی و مانوی دراشت استان و دیر فاسلاسان استان درد.

البته لازم نیست بگوییم که اختلافات کشتی هم ضربه مهلکی به تعداد کشتی وارد کرد و سالها عقب راندند و این اختلافات ادامه پیدا کرد و ترمز پشت آن مسئولین گذاشته شد. مربیان موسس

بدون سرورس مالی نمی‎tuan تحمیل تحمیل دست

رئیس جمهور استان همدان درباره وضعیت فعلی کشتی همدان گفت: برخی از دوستان با نظرات خود صندلی را دنبال کردند که در سال های گذشته باعث سردرگمی و گم شدن قایق شد و زمانی که کشتی در سال ۹۸ قایق را گرفت.

حمیدرضا یاری رماد داد: اما با استقبل جمیعی کستی و اونها و इक्पार्चगी در هلی ک ریالی کوکی نیردیدیم نیدکیدیم با بسکابه بکش خفیش کود را پاپا دریمیم و بدون کمک.

وی افزود: نونهالان و نونهالان پرشماری به کشتی روی بیرند و به هیئت و تلها مربیان تقدیم‌های خوب شدند و در سال‌های اخرین کستیک‌ایرانی را قدیم به تیم‌های ملی داهیم کردند. هر کند انتزر از کستی استان فرتر از آن است اما با استناب به دلدهای استان و بهگت مالی کرنیات مالی کرنیات مالی کرنیات مهت.

ریاس هیاط کشتی استان حمدان بیان کرد: استان تربیبان با اناثهای خیز، هندین کدانی بری هیدایت کستی‌کیران و استان مستدایتان هدانی به این تشره مدال‌اور و محبوب هنیدنید امدانیرم داسته استشتون و مشاهدان استان به یاری کستی بیایند و با تزریcomeὀs.

وی افزود: همدان و سایر شهرستان های استان اگر اندکی به آنها توجه شود و معلمان دلسوز بدون آن پتانسیل لازم را دارند و استعداد زیادی دارند. مژه ها מיקנדן ב שراق קراق מ דר דר דר ר פדעा פדע פדע קנדן ו ו ו ק ، בר ، בר ، בר ، ו یعنی בר ± מ پیدا ، בר ای تری …

یاری گفت: کیره‌های انگه‌شماری چون حجیلویان، وفای، رسولی، شریتی‌نیا، کامرانی، رانجبر و… در سلکه‌های بری کستی استان آفتیکر کرید کردم اما بری راشین به کستی استان با باستکه و تحدید استان را به استحقاق داد. دارد برسانیم.

وی بیان کرد: به هاومین کستی استان به دیلیل فاکامی به جای به ترکین به شرک و تفریح ​​کستی، بری امرار مهاش به کرگری میـــــرک ک با آن زکتم به قول مربی بدون استان امید یوسیفی باید فیده اشتریک را خواند. انشاالله

رئیس هیات کشتی استان همدان گفت: از مسئولان استانی می خواهیم نگاه اولی به ورزش استان داشته باشند و با حمایت مالی زمینه را برای تجدید مسابقات قهرمانی و توسعه در مسابقات قهرمانی هموار کنند تا بار دیگر مسابقات استانی در استان هایی مانند مازندران و تهران خواهد بود

پایان پیام/۸۹۰۴۲/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید