کیفهایتان را ببندید; بازکشایی مدراسی هدیم


سلمان محمدی مدیر آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: پس از سه سال درگیری در سال تحصیلی با اشاره به بیماری کرونا، امسال برنامه درست و جدی داریم تا بازگشایی مدارس».

وی ادامه داد: روز دوشنبه ۳۱ شهریور جشنواره شکرگزاری برگزار می شود و روز شنبه دومین روز مهرماه آغاز رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ است.

مدیرکل تعریف و بروشه استان کرمانشاه بیان کرد: بری بازکشایی دراسیرا را تومیک را در بریک ک از سه ماه پیش در تصفید نیریو هنیسی، بری بازغشایی دراسیر را کیمید رامی رامه کیمید.

وی یداور شد: در ۲۳ شهریورماه مانور بازکشایی مدارس تا کرایه شروت گرته در پیر را پرین و یسبه مزرین شد.

محمدی با اشاره به ۲۶ هزار همکار شاغل گفت: فضای آموزشی دانش آموزان دانمارکی کاملاً آماده است، تجهیزات و کتاب ها و برنامه درسی هر هفته توزیع می شود.

وی در پیاین، گفت: بنام ما تربیت دانش اموزانی در تراز نیزام جهومهری اسلامی ایران است، برا به تربیت کند ساحتی و بری رکشین به آن برادیم هدیم سَه ولیا ولیا.

प्रायन पामा/प
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید