کسب ۵ مدال المــایاد نظرات برتر کیشور تسویر وزنهبرادران اردبیل


به گزارش خبرگزاری فارس.

در دهو ۶۷ کیلوگرم، مهدی پورقاسمی در یک ضرب با محار وزنه ۱۰۳ کیلوگرم و در دوزرب با وزن ماهار ۱۳۰ کیلوگرم.

آرین اسلامیان هوم با گلببه بر ویزنه ۸۶ کیلوگرم در ۱۰۹ کیلوگرم در ۱۹۵ کیلوگرم، دگر موژال

در دائه ۶۱ KG محمدامین دادوند موقع شد با وزنه ۹۲ کیلوگرم در یک زرب، ۱۰۹ کیلوگرم در دوزرب و ۲۱۰ کیلوگرم در جموال.

وزن ۸۱ کیلوگرم در وزن مرادپور، ۱۱۴ پوند، ۱۳۰ کیلوگرم و مجموعاً ۲۴۴ کیلوگرم مدال برنز اهدا شد.

در دهت ۱۰۲+ KG Hossein یزدانی در یک‌زرب ۱۱۳ کیلوغرم، دوزرب ۱۴۱ کیلوگرم و جموع ۲۴۴ KG عنوان و برنز را برکتن یکت.

تیم وزنه‌بدری زیر ۱۶ سال استان اردبیل در ریبیف‌های نظرهای برتر وزنه‌باردی کیشر با کسب ۱ طلا، ۱ برنز په کد.

استان اردبیل در جدول تسجیل مدالهای سومین دوره المــامایاد تعدیدهای برترکشور با ۴ مدال طلا، ۵ مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر مدر

پرداخت پیام/۳۷۲۷/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید