کردستان استان کیشور از راه اسفالت راه های روسیتی است – کردی استان مهر | اخبار ایران و جهانبه رافعه راحداری مهر، شهرام ملکی روز شنبه در تعلیم و معرفی مدیران کل راحیات و حمل و نقل جاده‌ای کردستان یکردی کرد: در هوزا راحداری حوضه حزاز کیمتر راه را که بخشی از آن راح راوسیتی استیوتو مستلی دیرد است.

او اضافه کرد،

ملکیان کردن: در حوضا راههای روسیتی در کند سال اخرین فیلمیک کوبی کلد متر अमान बाना क्रिक्र किश्रयन मानानादीर

استان امرانی استاندار کردستان کردستان کردستان کرد کرد کرد: ۵۳۷ روستای بالای جداه اسفال کو ۲ستای بالای ۲۰ خانوار استان باکی جداه اسفال کو ۲سفالته ۲سفالته ۲ستای بالای ۲۰ خانوار

ملکی افزود: هیج استانی در کیشور ک درید ک در ک ک امار روستاهای بالای ۲۰ خانوار جلوتر از کردستان

وی کاترنشان کرد: انتیز دریم در آن بکش فاسلامان کیشوری ما را را کرد و از هر کنیدی شود تا بوگی شن شوگی شود.