کادام سازهای صاخت بشر روی زمین از فزاء کا کرید تعلیم است؟
اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا مشاهده کرد، البته برخی از این سازه ها که در ادامه می شناسیم احتمالا شامل مواردی هستند که انتظار نداریم قابل مشاهده باشند. چنین لیستی وجود ندارد