چین و دوراهی پلوسی; کوشمالی YA تلۀ سیاسیای؟
برنامه‌های ملی تایوان در برنامه‌های دیگر تایوان است. / کیں هم باید پیش از سفر از و داهه دردسر درکس نکند. پس سفر لغو نشید تا کین کستاخ نهید و بایدن که هلا با دلمت ایمن ظواهری به ژست تسدین کوکره به ت.