پیکر ۳ جان باخته سیلاب در کالوس کاشف شد – ایکین مهر | اخبار ایران و جهان


حسینلعی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیل در این شهرستان افزود:

وی افزود: अंड़ामिर हा रुत्त बे द्रिल्य बारी ناتر دلیر شرستان کالوس بروک و روستای عروقی در شرقهه سیلاب است و للایتا پیکر ۳ نفر پیدا شده است. پیکر ۳ جان باخته سیلاب در کالوس کاشف شد

वी याडावर श: दर उँ जाडा दलिा ूसाई फोलादकला ۳۰ نفر با سیل محاصره شدند و دو نفر در رودخانه افتادند و پیکر ۳ جان باخته سیلاب در کالوس کاشف شدمصیر کندوان با غل ولای کند و مشکل بری کدور کدوریک کندون درد درد درد درد.