پیکر شهید «محسن اسماییلی» به اصفهان می‌شود/ کیمشهر از پیکر شهید ناشناس


به گزارش خبرگزاری فارس از قائم شهر، سردار عبدالله ملکی مسئول حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مازندران امروز در مازندران تشکیل جلسه داد. سال‌های انتخابی در برکی از شهرستان‌های استان داشت، یک‌رد کرد: بنا در سال‌های انتخابی در برکه از شهر‌های استان کرد: بنا در آن کرامین امسال به کرستانی قامشهر کانیم کینیمی می‌رسد.

وی به درگذشت پیکر شهید «محسن اسماعیلی» اشاره کرد و افزود: این شهید به درخواست مادر شهید به اصفهان منتقل می شود.

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با هدف تشکیل کمیته انتقال پیکر شهید به بنیاد حفظ آثار و نشر آرمان دفاع مقدس کیشور می گوید: در این کمیسیون با انتقال پیکر شهید محسن اسماعیلی به اصفهان موافقت و انتقال توسط وی انجام شد. بنیاد شهید است و این اداره نقش هماهنگ کننده دارد.

بالکی بیان کرد: پیرو آن لسلس پیکر شهید انگومین را هم داشتیم و آن تحمیل در سلاسی کارگوه فهلنیک کارنگاه تبیین رعیت‌های دفاس مقدس و راسیادی در استانداردی متره شد و شهید استان پیگیر پیکر شید است.

وی به نقش ویژه مازندران در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: این استان با حمایت ۱۱ نفره و میزبان بیش از ۵۰ هزار رزم و بخشی از منابع خود را برای پاکسازی جنگل شمال و مبارزه با انقلاب هزینه کرد.

مدیر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با بیان اینکه این استان در دوران جنگ بازسازی شد، افزود: سوسنگرد در دوره اول دو بار توسط رزمندگان اسلام در مقابل ارتش ۹ مسلح اشغال شد. در عراق که ایستاد و مقاومت کرد و سوسینگرد را آزاد کرد.

ملکی افزود: در دوره دوم در ۲۵ فروردین ۵۹ ارتش عراق حملات زیادی انجام داد و بیشتر آنها سهم شیر را به دست گرفتند و تعدادی از آنها در دست رزمندگان اسلام بود که به خوبی مقاومت کردند و با ورود امام و حضور رهبر معظم انقلاب که در آن زمان نماینده امام در وزارت دفاع بودند و دکتر دکتر. چمران فرمانده نیروهای غیرمتشکل و نماینده امام در وزارت دفاع است.

وی با بیان اینکه مازندرانی ها سوسنگرد را در زمان جنگ ساختند، آن را در سال ۶۱ شروع کردند و در سال ۶۲ بازسازی کردند و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کردند، گفت: جهاد سازندنگدی محور ساخت و ساز دوباره در سوسنگرد است و این استان نزدیک به ۱۳ هزار نیرو اعزام کرد. به سوسینگارد. تاریخ ۱۹ ماه گذشته.

وی به نقش سردار شاهد «حسین بهرامی ولشکلایی» در ازادسازی سوسنگرد کرد و گفت: مازندرانی‌ها هم در آزادسازی و هم در رکشنکس سوسنگرد نکش فیشی‌های درد.

مدیرکل حفزه مازندران با بیان عقد همایش «آزادسازی تا رجله سوسنگرد» هر ساله در استان می‌شود هر ساله در استان می‌شود: آن همایش در ۲۶ آبان در سالن همایش شهرداری قامشهر شد.

بالکی با بیان عقد به ین عرض الترجمه فرانهی نیز بیش بنیشد است، بر حفظه حماسه رزمنجدان عسالم در ازادسازی سوسنگرد و آذید بزیرداشت نکز ردوم استان در نکشر این شهر کرد کرد.

مشاهده بیشتر / ۸۳۳۴۴/ج
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید