پیام انگوتیا مدیرامیل ایرانخودرو به رایت روز روز کیں


اخبار شرکتها; یکوـرس- مدیرامیل کروپ تنسیتی ایران‌خودرو در گرمی‌داشت ۱۷ مردادمه، روز کردماه، پیام آنتیاک، صمیمانه و حمدلانه‌ای را به ساهین قلم و اندیشه کرد.

متن پیام مهدی خطیبی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ساعت ها فکر می کردم که پیام ها و عبارات را با توجه به جایگاه خبرنگاران عزیز و عزیز تنظیم کنم تا به نوعی تلاش های این «مجاهد دانش» را تقدیم کنم، اما بیشتر به مرزهای جدید می اندیشیدم. رنج مردم آمدم و آنها مرا درمان کردند.

ता जाई के दिगर महाना बरिया नागरष व उस उसर अज र है।।।।।।।।।।।।।।।।।।। شک ندارم که عنوان مدیر گروه صنعتی ایران خودرو را دارم و شاید به گفته ناظران یکی از سخت ترین مشاغل مدیریتی کشور، جایگاه خبرنگاران شریف کیشور همین است. با جدی ترین مشکلات و حساسیت دو فرزند. چه چیزی باعث این می شود؟

بدون شکل فرسای قلم و «نشر اغانهانه» از یک سو و «عقد عقرا» موضوعات مرتبط با صنعت خودرو برای مدیران این صنعت به عنوان چراغی است، اما جایی که بحث و تدقیق زیادی در عرصه خبر وجود دارد، هر دو آنها در رسانه ها شناخته شده اند: بهد، بدون شکل وهن ساحت منتدیلان حقیقه‌جو برائه شد.

شبکه های اجتماعی ناگفته پیداست که آن روزیه کنگ فصل جدیدی از اخبار و روش های رسانه ای را به وجود می آورد، اما روح روزنامه نگاری و روزنامه نگاری را نمی توان با خبر و روزنامه نگاری ادغام کرد.

در لابه‌لای این افکر با خود داسم، إلی اختلاق و درون‌مایه رایلا افرهمینی به شماره می‌رود «اخلاق فره‌مایه رایلا افرهمینی به شماره می‌رود «اخلاق فره‌میای» کس. در حمین حال و هوا در آن فیکر بدوم که روز اعبدالله الحسین (ع) مصاجف شده که روز اعبدالله الحسین (ع) اما پیام امام حسین (ع) جز تحمیل بکشی و هیده بود؟ ایا ریساله انبیاء الهی جز آین بود؟ اما منظور از «نباا» همان خبر نیست؟ یادم عمد که حضرت زینب (س) بزرگترین راوی وقعه عاشورا است. אנטע ק נקש ביבדיל و در بتبر حقیقه کربلا قرنها و حزاره ها نهم هلام شد.

درگر در همین عفکر بدوم که یاد رحمیدان شهید دوران کنهلاب و دفی مقدس با خترم عجین شد. به راستی اغر آن بهشتیان نمی‌بودند کسی می‌توانستند آن هم جفای استکبار علی مدرون آن سرامه را در کند را در کند تا امروز از کت بکت کت کت ترکس و با پیمردی در رقایم رکوک پردم میهنمان What will do you do?

نمی‌دانم می‌توانم در میان وره‌گادها غلچینی از زیابرای از بری زیاب بری وصف عزیز خین کردینان ازیز کرد، اما بی‌کمان نکس انان در تاریخ صناط و اختبتون ایران هویداست. به همین منزور می‌دانم از تحله‌های شابان‌روزی در عزیزان قدردانی کردان و بری یایک انان در آن مصیر پُر فراز و نشیب از درگاه معلم برتری بی شمارم بی شمارم و در یک کلام به کرتان را کرتان را»

دوستدار شما محدی ختیبی

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید