پایان کشور به رئیس جمهور صلح:
اگر آژانس‌های تحقیقاتی مانند ویزافروشی و عدم نظارت منطقی بر تردد یا عدم دسترسی به ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، ارائه مدارک نامعتبر پزشکی، ارائه مدارک نامبر یا جعلی از مراکز درمانی و از این قبیل انجام، برخوردهایی از خانواده تذکر، برنامه و نام بازی همان است که استفاده شده است.