پاسپورت ایرانی در موقعیت ۱۰۲ جهان
ایران در فهرست شرکت های مشاوره شهروندی جهانی و اقامت جهانی در رتبه دوم جهان قرار دارد و با پاسپورت این کشور می توان به ۴۳ کشور بدون ویزا سفر کرد. ایران در ارزیابی سال ۲۰۰۶ در رتبه ۸۲ قرار گرفت. البته جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بهتر شده است.