یک کارشناس: غنبد مسجد جامع عبسی باید از نو عجر شود
کمیت و کیفیت مداخلات در گنبد مسجد عباسی را می توان با کلیسای کوتایسی جامعی که بیشتر به کلیسای باگراتی جامعی در گرجستان معروف است مقایسه کرد.