یک تحمیل: کرونا ستوستو در حال حاضر در حدید شدن است/ کرونا کروناین کروناین ۵ تا ۱۱ سال
با توجه به گسترش کرونا در موج هفتم، آمیکرون نوع ۵ BA به این صورت است که سرعت انتشار آن ۱۸ برابر بیشتر از کرونای اول است و اگر فردی تحت تأثیر این نوع سرعت قرار گیرد می تواند با و ماسک از آن جلوگیری می کند از سرایت و همچنین به افراد بیماران باید به مدت یک هفته قرنطینه شوند و اگر ۶ ماه از آخرین واکسیناسیون آنها گذشته باشد باید واکسن یادآوری کرونا را دریافت کنند.