یکی از معلوبه‌های قدرت نرم، حوزر میدانی بسیجیان در ساهنی است/ وستفیک ما تأمین تفریحات بایدار مدروم.


فرمانده ارتش در کربلای استان مازندران گفت: ارتش و ارتش مردم را نجات می دهند و برای ایجاد امنیت و آرامش مردم تا آخرین قطره خون ایستادگی می کنند.

به روبائ تسنیم، سردار سیاوش مسلمی در برجمیش حتاب دوم رزمیش کدرانهای عمام علی(ع) استان ک در شهرته شهرستانهای جویبار، سیمرک، بابلسر، بابل و قامشهر شد، با کیه به که هیک هین از اوسفهه. کادرین نرم هوزر میدانی احاد بسیجیان در صحنه است

فرمانده سپاه کربلا گفت: ارتش و ارتش امنیت قوی مردم را تامین کردند و توانستند تا آخرین قطره خون آرامش و امنیت مردم را تامین کنند.

سردار مسلمی در رماء با بیان بر کیں به دوشمان ملت نیا کا داد که برکه‌ای به رام مردون وارد کرد کے کہے به رامہ ردوم کرد کرد کے کے کے کے کہ کہ کہ بسیج است که کریمز سپاه است.

سردار مسلمی با بیان آئین متادل که مردوم در بره‌های برهی‌های فیرهای پیزام استادگدگد و داازی نیز شید استادگی و رساید مردوم پیزام و کنلا کیدم کرد، کترنشان کرد: وستفیک ما هم تامین کننده سیستام بای نیزم و نگلاب است.

فرمانده ارتش در کربلا در پایان سخنان خود گفت: این جنگ ها باعث امیدواری کشور می شود و از سوی دیگر دشمنان نیز نگران انقلاب هستند.