یزد بعد از عقد سیل (معکوس)
در پی استان براشهای شفر موسمی در ۱۸ استان کیشور، استان یزد نیز از جمال ک ک کی روز سلی راه سلی و به نقل از پیش بینی هواشنیسی، موجی از براشها در این استان در راه است و به دیلیل علی کریمز، استان در راه است و به دیلیل علی کریمز، ادریمز، شبرزات دریمز، ادر زات دریمز. وزیر کیشور و جمعی از مسئولان امروز (جمعه، ۷ مرداد) از برخی مناطق استان نیز بازدید کردند.