وکالت الحمده می شود/ععلام اسامی وکلای الحمده – اعلى محر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ پوربابایی در جمع خبرنگاران به ویژه در اجرای فرآیند تخصصی سازی با بیان اینکه ۶۰ تا ۸۰ هزار وکیل در کیشور داریم، گفت: قانون و حمایت از دنیای باستان وجود دارد. ایجاد یک مرکز ویژه برای حفاظت». متخصص شوید.

با بیان وکلا وکلا در دونیا عمل امل وکلا وکلا را عحده درانده، گفت: در دیگر کلا هر دوسی را وکلا بر دوسی را وکلا آنتور نیست اما در ایران وکلا به هر دوسی‌ا را برهده است.

ریاس منزل المزید على کانون وکلای دادگستری منزل گفت: کانون وکلای دادگستری از قدود ۱۲ سال پیش توکوبه به راحتی خندک کرد تا تحمل کانون وکلای دادکستری کد کند رایس
پوربابایی رم داد: کمینی با کرین موزوجات ین ۴ اداره حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، عدالت کیفری و حقوق جزا و حقوق عمومی.
حقوق زمین و بانکی و کیفری و دعاوی جنایی معدای narcotics, دعاوی فری کامیدی, ک زیر سمہہ۔۔

وی ادامه داد: وظیفه کمیته ویرایش سر فصل است، دو سال در شرکت سپری کردیم و در نهایت رئیس باب تایید شد.

وی با بیان اینکه این تصفیفیه مدر تفریحی منزیر و کانون است، گفت: این تاک بومی سازی شده است. اساتید دانهاشی، وکلای مبارک و پیشکسوتان دشت جدازی از جمال مدرسین است.

وی به مده ۲۲ قانون حق الوکاله کرد و توضیح داد: بر اساس مده ۲۲ کانونها به شدینی شدن سوق داده شده است ادّه غودیش شد وکلای پرکشت دی هی ک شیکس اچھ اجین سایر حق الوکالی.

ریاس مرکز العربیه تعلیمه علمنی علی قنون وکلای دادغستری کانون گفت: ب تعلمه به بلونتو و فرقه وکلام و فرقه وکلام. قوانین و مقررات به درستی به قوه قضائیه ابلاغ می شود و این دستگاه به نحو احسن مدیریت می شود. این امر باعث می شود بار سیستم آموزشی افزایش یابد.

پوربابایی رام داد: در حوزا وکالت ۶۰ سال عقب دیدم کانون وکلای دادغستری منکرز برای اولین بر در مینده را را ا میکند اپیـ کانون وکلای قوه جدایه هم پس از آن را می کند.

وی از عنگ دوره بتبن نام قائم تحمیلی شدن وکالت خبر داد و گفت: روز وال دوره والبتبن نام است بتفت نام حوزوری و در دینکشد علمی تحمیلی کانون وکلای دادکستری تنمس می شود.

پوربابایی در سوال برابایی مهر استان براینکه ایا داید ده کیکتی حق الوکاله از سوی جمیعت می شود؟ گفت: آن تعمیم بر کسمیکهای بری ردووم نیمی کند کرا ک در کل کسمیگیری نیمی‌شود.

وی در استبر به سوال دیر رجمین مهر است بر نیاز به سنجش موشورهای وکلات از میزان دوسه‌ها شهرین شده است گفت: مهور دوره به اصول دوسیه‌ها و نیاز به جمیه است و ک مدرو ک دردانی بر اساس امار نصر دوسی‌ها و دربود برودم، کاک خلی. کسدن وکلت انکت میکند.

पुरबाबायी दर अप्रण बेख अन सवल के अया . گفت: اسامی وکلای استقبل در سایت می‌شود