وزیر ملت: شهر با بیرون شهرداری و شهرداری با بیرون کارمند معنایی ندارد
احمد وحیدی: کارمندان نیازهایی دارند کدام ممکن است باید به تعیین کنید مناسبی برطرف شود و امتحان شده شهرداری و شهردار تهران معطوف به اینجا است کدام ممکن است چطور می توانند وضع اقامت خواهید کرد را افزایش ببخشند.