هدی کیں درین به دو دفع حرم و ستمین ایکی انها
در بحبوحه تعلیقات ترسیریسی کروگ داعش در سوریه و راشدان حرم منشارتری ایران برای دفع حرم حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س)، قبل از عزام جمعی از رزمندگان حرم هرم به دیدار رحم عنگلا فرداند. عبدالفتاح احوازیان یکی از انده در این جمع بود.