«نیلز بور»; از دروزا بانی فوتسل تا مکانیک کوانتومی و کردین بومب تتم !
“بور” وکی که از این خبر شد، بی درنگ منتدی ک شکتن اتم و عزیمی ک ازاد می کند را کرد و در هما سال به امریکی ریفت و به “انشتین” به المنازی از دانش توریکیک بری See more در انتم بمب. اتمی سی ینشتین دکی را به «آیزنهاور» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد و و و نیز دوستور داد پینهتن عمیک شود تا امریکیا کیوحیکیا کیولیکیا کیولی که.