نگاه کن| मोहितبان به قلم شهد در حال تلهاه برای حار ایش سوزی زاغرس / برومند نجفی کاما کامین به رغبار
برومند نجفی که به دلیب شلیک ناخوسته به شیکرچی ناخوسته در حوضر در هوزر دارست مروز در کرمانشار کرمانشار کرمانشار کرمانشار کاوه جوانشیر فیدیو از موحیت‌بان بروماند نجفی در تلهاه سوزوری صیفه مرات.