نگاه کن| هواپیمای مسافربری مدرن KLM افتتاح شد
این شرکت هواپیمایی با همکاری شرکت TU Delft چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارند طراحی یک هواپیمای مسافربری V شکل که سوخت کمتری مصرف می کند و در واقع یک هواپیما در آینده محسوب می شود را آغاز کنند. به تعمله مدل ین جدیدی باد اش از استرادن هی هی کرد و تراست از تونل باد و تست کی در زمین روی آن غرب بود به داد داد اش را استمیک را با سکستد داد. برای ادامه ویدیوی مراحل طراحی و ساخت هواپیمای مدل آینده را مشاهده کنید.