نگاه کن| هاوایناسی منتدی: مسیر اب در امام زاده داوود کراستی شده بودتاج‌بخش ریاس هاواینسی: سیلاب در سریبی امام زاده داوود سبیل سیل در شیراز در سال ۹۷ بود. کانال آب در سال های گذشته دستکاری شده است زیرا توپوگرافی کانال به گونه ای است که با بارندگی ۲۰ تا ۳۰ میلی متری رخ نمی دهد.