نگاه کن| نقش هندی که پشت به تولو ناکشد می‌کشد
شکیهای نیست ک کیشور هیند درای ادادی رافینی است و هرزگاهی به کهریتهای ازید کود کودیرا تعبت می کند. در هی که را کید را اید اید ک به هر دو دوست خود می‌کندن یک شوردان به فرد هیندوستانی یک قدم فرتار فرده.