نگاه کن| در ۱۰۰ ساله سنگ‌زنی در روستای علاا سمنان
मेरेसान संटी संग कोस बा बा ोजोज महारम दर दरूसाई alaa dela جbeb شher semannann memزardr mumudud. شرکـثـــــــــه در آن عرض المزید ب تعزیهـخوانی و تجمع در میدان ریاعل روستا، دو تنغا کوب را که نماد سنغ است به هم می‌کوبند و ب نوای «حیدر علی»، شهادت امام حسین (ع) و یارانش را به سوگ می‌نشینند.