نوبود حسبانت در اشکزر یک تناف تلک است – قرین مهر | اخبار ایران و جهانبه روابوت روستان مهر، مهران فاطمی، روز جمعه در للسلاس کارگوی کارکوه شکزر شرستان ک به رایت دولت سعید به ک به و کامعدیها شکزر شهرستان ایشه داشد: تمام روستاهای شکزر به کید در کشیدن کزراباد نیاز به دیور شهید دراند.

وی با بیان ہے شرکت اب کھے ای و جهاد بازوریک باید کھہ کریں کار احداد دیور شاهدی را بری بری فریکا از دیور دیوار ها دیدی از بردنگ هی دیردی عرض المزید کند، وردید: نوده بری احدادی دیوار ها کشم دست.

فاطمی با ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ہ

وی تاکید کرد: مشارکت در منطقه از منابع خود شهرستان با فوریت و اولویت در احداث دیوارهای ساحلی در مناطق روستایی خضرآباد با تشخیص فرماندار اشکذر و کارشناسان منطقه کار خود را آغاز خواهند کرد. فردا.”

استاندارد یزد در مورد تکمیل خیریه آموزشی در شهرستان اشکذر نیز در نتیجه این کارگروه اظهار داشت: این مدارس ۴۰ درصد پیشرفت دارند و باید هر چه زودتر مشخص شوند.

وی تاکید کرد: سه مدرسه که سه وحد توخید کاشی کلنگ زنی سده، بایئد سه خود آنها عود در استای مسئولیت اجتماعی شد شد، دو آموزشگاه از محل مسئولیت اجتماعی در معدن اشکذر و دو ادگاه نیز از بودجه محله نوسازیت ادرس ها را تکمیل کرد.

فاطمی با بیان اینکه برای جلسه امروز مهم است، تاکید کرد: مسجد رضویه نیز جزو پروژه های نوسازی مدارس است و حداکثر تا هفته آینده تمامی پروژه ها آماده بهره برداری است.

به روبائ مهر، اختصاص اعتبار برای تعمیر و بازسازی جاده خضرآباد، تخصیص اعتبار برای بازسازی گلزار شهدا، جبران خسارات قنوات توسط جهاد کشاورزی، تکمیل پروژه روشنایی جاده سنت به پل شهید سلیمانی، ترمیم جاده های خاکی و تیمری روستاهای شهرستان های خضرآباد،