نهازت نهضت عملم در تودید کتاب های هوزا دفس مقدس هدیدم – ینگی مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه منظر محر، یاسر احمدوند شامجاه پنجنشبه در کرماسین اکستونیه یازدهمین فواصوله ملی ملی ملی کملی کرمسین.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتند: در تول سال عقشت شید دعین. صدرصدی اینتراح کتابهای دفس مقدس بودیم و امار دو پارب سهه. KKKK .

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رزی عمل کنید

وی образ دشت: با دعوای بخ سازو در فایل کارتی د رنیا فاگونگیلی کیشور د یچ ه ه ی ه ی بخ ک ه ه ی ه ی ه زوا ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ه ی ی د ه ی د ه ی ی کا کا کا تیک ی میان دو بره ی محصولی و چاندپاری نیست.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: امروز در کشور افراد زیادی اعم از جبهه و جنگ و خانواده اکثر شهدا داریم که می توانند محتوای کتاب را دقیق زمان بندی کنند. “

احمدوند گفت: ناماز یک نهضت جمیله در آن بردم دریم که برامنا رزی در واقع در حال نمع است

وی افزود: برای توسعه و مصرف محتوای فرهنگی نیز استفاده از ظرفیت پیشوایان دینی توصیه می شود که اقدام بسیار شریفی است که البته شاید برای همه روی این کره خاکی ممکن نباشد. بری تفریح ​​نسل جوان با آن عرین بریدی

وی ادامه داد: خوشبختانه نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در استان قم با استقبال مردم مواجه شد و این بار افراد زیادی از این نمایشگاه دیدن کردند.

عاثاث الفانری وزیر فرهان و روش اسلامی رماد داد: جنس ردوم قم فرهنی است و فلانیه قم در عرین‌هیبی فیر کهد.

احمدوند با بائه به تعمله اختریه کیشور وردود: رویدادهایی مانند این