نماینده وزیر مخالف خودرو پیشنهاد داد:




وکتی می‌غویم ایت الله رایسی یشان بها یتیمی بودک درس کنکوند و تلبه شدن. گفتند ۲۴ قطعه زمین و خانه و ۳ تا ۴ هزار میلیارد دارند و گفتند هزار میلیارد دارند و خانه هایشان را اداره می کنند.