نماینده شورا: ۱۷ بار اخیر در کتاب تامین اجتماعی و نظام سلامت الکترونیک به مهسا آمنی به متخصص مغز و اعصاب مراجعه می کند.
محمدبیگی: ما از طرف زنان اعلام می کنیم که با هیچکس، گروه، حزب و جریانی سر و کار نداریم و مدتی است که با ارزش های قرآنی کار نداریم. بهتاب نیمی نیمی.