نقدی بر سانتوم فاکسی ایرانی/ ایا سلامت ک جمیہ، کربینی بر صناعت فینها و بردازی شده است؟Vaccinus Nutrkib Korona که مجموعه انستیتو پاستور و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله می باشد ادعا می کند که تولید آن دارای ساختار معیوب است و نمی تواند با مقاومت کافی ایمنی پایدار ایجاد کند.