نفت ابداد عربیه السعودیه و عمارات را تحفظ می دیمیم – عرض المزید مهر | اخبار ایران و جهانبه روگر این به مهر به نقل از المیادین، «محمد البخیتی» عصر دفتر صیاستیا کینبس انصار الله یمنی در کاکرائی کرد ک ک هی هی هی هی

این عضو انصارالله همچنین هشدار داد که در صورت برآورده نشدن خواسته های مردم یمن، ارتش حق حمله به عمق سرزمین عربستان و امارات را دارد.

البخیتی در این بریکنت گفت: این فیلمی و شجاعت اگر خواسته های ما برآورده نشود، تاسیسات نفتی در عربستان سعودی و امارات را هدف قرار می دهیم.

از روز دوم فروردین ۲۰۲۲ استش بس انسون دوم و همچنین در یمن با میانجی‌غری معلیه ملیل میان ترف‌های برک.

هانس گراندبرگ اسفاده مسلی مسلی مترجمه در امور یمن، از زمان تحمیل اتش بس سفرهای تریزیلی به. سنا و مسقط داشت تا با دیدارهای که با دو ترف براشین یمن دارد، آنها را با عشین با اشه بس همور می سازد.

تعلّه های وی در ماه های اخریه دو بار با کیک می شود تا اتش بس دو مهه. э .

در آخرین دور این مذاکرات آتش‌بسی حاصل شد که تا پایان هفته اکتبر (دوم مهرماه) ادامه داشت و به مدت دو ماه تمدید شد، اما عدم توافق دو طرف پیشرو است. قبل از اینکه آتش به زمان حال افزایش یابد.

दर पी नहीं है है है है है है، हानस گراندبرگ سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به تلاش های خود برای تمدید آتش بس در روزهای آینده ادامه می دهد تا توافقی که منجر به کاهش شدت جنگ در یمن شده است، ادامه یابد.

در مه‌های اخرین کنصر الله وهین کیدی در رفع تحریم‌ها علی‌هیمنی و آذید برچیده شهید شدان. اما تف‌های بین بین المللی و در انها الساودی علیستان بدون تفریح ​​به درد و رانگ ۳۰ میلیون یمنی از حرکت در این مسیر جلوگیری می کنند.

مکان ها سنا از ابتدای شروع آتش‌بس تاکید کردند که خواستار توافقی بر اساس آتش‌بس هستند که به لغو تحریم‌های ظالمانه علیه یمن و همچنین لغو حمله از همه طرف‌های خشکی، دریایی منجر شود. و هوای کشور هشدارهایی که از سوی طرف مقابل جدی گرفته نشد و منجر به عدم تمدید آتش بس در چند روز اخیر شد، منطقه را در آستانه جنگ قرار داد.