نظر طالبان درمورد علت ادامه مخالفت کشورهای جهان با به رسمیت شناختن این گروه
از جمله کشورهای بزرگی که طالبان تمایل به همکاری با آنها دارد، روسیه، چین و ترکیه است.