نظره صنعه و شریع بر ضبح نذورات مه‌های محرم و صفر در لرستان – عناء مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه مهر محرب، مصطفی امروز خوب است.

وی گفت: عرض المزید و شریع بر ضبح نذورات و عرض بر اماکن با تردید و براده فرافردههای خام دامی به منزور حفز سلامت با کیدینی با دگردنمع ورایت میگرد.